Forretningsbetingelser

Herunder finder du gældende forretningsbetingelser. Der kan til alle tider henvises til denne side indeholdende gældende forretningsbetingelser mellem Enia og kunde.

Generelt

Enhver bestilling er en automatisk accept af Enias nærværende almindelige forretningsbetingelser.

For at kunne foretage en bestilling hos Enia kræves, at Kunden er myndig.

Enhver bestilling foretages automatisk såfremt der foreligger en skriftligt aftale mellem Enia og Kunden, uanset om aftalen indgåes analogt eller digitalt.

Særlige aftaler eller andre specielle forhold der ligger ud over nærværende forretningsbetingelser aftales direkte med Enia. Med mindre andet udtrykkeligt fremgår i nærværende forretningsbetingelser, er en aftale kun gældende såfremt der foreligger en underskrevet, skriftligt aftale mellem Enia og Kunden.

Med mindre andet udtrykkeligt fremgår, er det til enhver tid tilladt Enia at refererer til en produktion leveret af Enia.

Domænenavne, hosting og email

En gyldig domænebestilling foreligger efter at Enia har modtaget en underskrevet erklæring fra Kunden, eller har modtaget forudbetaling for samme.

Kunden opfordres til at have disse ting klarlagt på forhånd, hvorefter Enia kan fortsætte den videre opsætning.

Betalingsbetingelser mv.

Alle opkrævninger og fakturaer udsendes som udgangspunkt af Enia med betaling netto 8 dage.

Forudbetaling er ingen garanti for levering. Enia tilskriver sig ret til at afvise enhver forudbetaling hvis Enia skønner, at den bestilte ydelse ikke kan leveres til forudbetalt pris.

Enia forbeholder sig ret til at ændre priser til enhver tid.

Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret samt under en eventuel opsigelsesperiode.

Medmindre andet er anført i Salgsordren eller på fakturaen, forfalder fakturaer til betaling 8 dage fra fakturadato. Enia er berettiget til at pålægge rente efter relevant lovreguleret rentesats af beløb, hvor betalingsfristen er overskredet. Hvis Kunden ifølge Aftalen er forpligtet til at forudbetale et eller flere beløb, skal sådanne forudbetalte beløb fordeles på tilsvarende beløb, der er skyldige ved Aftalens udløb. For så vidt angår udestående beløb i henhold til denne Aftale, faktureres Kunden fra Løbetidens begyndelse på månedlig basis, indtil hele restbeløbet er faktureret. Enia er berettiget til at fakturere Kunden ved at sende elektroniske fakturaer til Kunden pr. e-mail, hvis Enia finder det passende. Ved for sen betaling har Enia ret til at opkræve morarenter op til 2 % af det skyldige beløb per måned plus renters rente, samt et rykkergebyr (kr. 75,00) ved udsendelse af påmindelse om betaling. Enia forbeholder sig ret til at overdrage enhver fordring til tredje part i forbindelse med inkasso og efter udsendelse af tredje rykker. Efter overdragelse til inkasso vil Enia lukke for alle ydelser.

Såfremt betaling med frigørende virkning finder sted, kan serviceydelserne eventuelt genoptages mod et nærmere bestemt gebyr.

Alle priser på Enia website er som hovedregel i danske kroner (DKK). Alle priser er eksklusiv moms, med mindre andet udtrykkeligt er anført.

Konkurrence

Kunden er, medmindre dette er Enia bekendt allerede ved indgåelsen af et forretningsforhold, ikke berettiget til at drive direkte konkurrerende virksomhed med selskabet.

Lovlige formål

Enia forbeholder sig ret til at nægte service til enhver.

Kunder må kun bruge Enias serviceydelser til lovlige formål. Dette inkluderer copyright beskyttet materiale.

Enia forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden måde håndtere ulovligt eller uetisk materiale ved hjælp af services leveret af Enia. Det er alene Enia ledelses beslutning hvorvidt sådant materiale er foreneligt med Enia etiske regler.

Enia forbeholder retten til, at begrænse eller indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder hvis dette skønnes påkrævet som følge af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold.

Enia forbeholder endvidere retten til under tavshedspligt, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata såfremt dette skønnes nødvendigt for driften. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra Kunden eller en gyldig retskendelse.

Ansvar

Kundens brug af Web-hotel, domæneregistrering eller anden ydelse sker i enhver henseende på eget ansvar.

Enia påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. Enia kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte -, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internet.

Enia kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, leverandørfejl, andre forhold hos Enia eller force majeure, herunder også strejke og lockout.

Enia påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med Kundens brug af Enia hertil knyttede ydelser. Enia påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til Kundens data og systemer.

Enia er under ingen omstændigheder ansvarlig for Kundens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Alle kunder bør have en opdateret backup af deres data liggende lokalt. Skulle serveren gå ned, vil dette blive rettet hurtigst muligt inden for normal arbejdstid.

Enia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for Kundens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab opstået som følge af, at domænenavne eller andre produkter eller ydelser slettes eller ophører på grund af manglende, fejlagtig eller for sen betaling fra Enia eller Kundens side. Erstatningsansvaret begrænser sig til Kundens direkte tab i form af forudbetalt abonnement, registreringsafgift eller vedligeholdelsesafgift.

Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internet.

Værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af forretningsforholdet mellem Kunden og Enia, herunder fortolkningsspørgsmål vedrørende nærværende forretningsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.